Posty napisane przez MISbury

W wątku WDM SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 27 maja 2010 (czwartek, 27 maja 2010 r. 09:58)

WDM S.A. wejdzie na rynek główny GPW

jeszcze w 2010 r.

Wrocław, 27 maja 2010 r. – Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zwołane na 28 czerwca 2010 r. zadecyduje o wprowadzeniu spółki na rynek główny GPW. Zmieni też nazwę brokera na Dom Maklerski WDM S.A. Prospekt emisyjny ma trafić do KNF jeszcze w wakacje br., tak aby debiut na rynku głównym odbył się późną jesienią.

- Propozycja wejścia na rynek główny GPW to efekt rozwoju spółki oraz spełnienie obietnicy sprzed trzech lat, gdy debiutowaliśmy na rynku NewConnect. Wtedy obiecywaliśmy budowę mocnego fundamentalnie podmiotu wspierającego polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału. To się udało. W ciągu trzech lat obsłużyliśmy łącznie ponad 25 emisji akcji, w trakcie których spółki pozyskały łącznie ponad 200 mln zł na rozwój. Przełożyło się to na wyniki finansowe. Odkąd w drugiej połowie 2009 roku zaczęliśmy generować zysk netto, stale on rośnie. W samym I kwartale br. zanotowaliśmy ponad 2,3 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Teraz chcemy zaprezentować się szerszemu gronu inwestorów, operujących na rynku głównym. Prospekt trafi do KNF jeszcze w trakcie wakacji, tak aby debiut na rynku głównym mógł się odbyć późną jesienią. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

Spółka zmieni nazwę na Dom Maklerski WDM S.A. – jako że skala działalności spółki znacząco wykracza już poza teren Dolnego Śląska i Wrocławia.

W ciągu trzech lat obecności na rynku NewConnect WDM zrealizował łącznie ponad 25 projektów, w tym m.in. emisje akcji dla spółek: MW Trade, Mera Schody, LUG, Sobet, Euroimplant, Quercus TFI, Doradcy24, Emmerson, Eurosnack, Chemoservis-Dwory.

NIE BĘDZIE EMISJI AKCJI

Wejściu na rynek główny GPW nie będzie towarzyszyła nowa emisja akcji.

- Wiodący akcjonariusze WDM S.A. nie są zainteresowani rozwadnianiem posiadanych udziałów

w momencie, gdy kurs akcji jest bardzo nisko a spółka zaczęła osiągać bardzo dobre wyniki finansowe i ma dalsze perspektywy rozwoju - wyjaśnia Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

- Na przejściu na rynek regulowany bez emisji skorzystają również akcjonariusze mniejszościowi, nabywający akcje WDM jeszcze na rynku NewConnect po bardzo atrakcyjnych wycenach – dodaje Gudaszewski.

STRATEGIA ROZWOJU: DOM MAKLERSKI, PRIVATE EQUITY I WŁASNE TFI

WDM zamierza rozwijać zarówno działalność domu maklerskiego, jak i innych spółek wchodzących w skład grupy.

Jeśli chodzi o dom maklerski, tylko na 2010 rok planujemy aktualnie ponad 15 projektów o łącznej wartości ok. 100 mln zł. Stopniowo w naszym portfolio będzie się też zwiększać udział dużych projektów związanych z rynkiem głównym GPW. To będą zarówno nowe, duże podmioty, jak i przenosiny rosnących spółek z NewConnect. Chcemy w ciągu kilku lat osiągnąć strukturę docelową, w której ok. 30% stanowiłyby nowe, duże projekty związane z rynkiem głównym GPW, a pozostałe 70% projekty związane z NewConnect. To oznaczałoby istotne zwiększenie przychodów i zysków zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Rozwijać będzie się też segment inwestycyjny grupy. Aktualnie w grupie znajdują się cztery fundusze private equity: Black Pearl Capital S.A., Astoria Capital S.A., BIO-MED Capital S.A. oraz Vesuvio Capital S.A.

- Będziemy dążyć do tego, aby dynamicznie zwiększać skalę działalności naszych wehikułów w grupie. Planowane są połączenia: Black Pearl Capital ze spółką Totmes Fund S.A. z grupy Totmes, oraz BIO-MED Capital z Vesuvio Capital. Dzięki temu powstaną duże podmioty o kapitach własnych przekraczających 20 mln zł, które po kilku-kilkunastu miesiącach funkcjonowania na NewConnect będą starać się o przejście na rynek regulowany – mówi Wojciech Gudaszewski.

- Firmy te budują zdywersyfikowane portfele spółek niepublicznych, nabywanych ze znaczącym dyskontem, które to spółki wprowadzane są następnie do obrotu na giełdę. Aby finansować kolejne zakupy – fundusze przeprowadzać będą kolejne emisje akcji – w formie gotówkowej lub w zamian za akcje dobrze rokujących podmiotów” – dodaje Gudaszewski.

- Dróg rozwoju jest wiele, cały czas zgłaszają się do nas potencjalni partnerzy z kraju i zza granicy, z którymi możemy rozwijać biznes. Oprócz tego możemy też np. wrócić do tematu TFI w ramach grupy WDM, ale decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte. Gdybyśmy zdecydowali się na TFI - to raczej na zakup istniejącego podmiotu z licencją, a nie na zakładanie podmiotu od podstaw – mówi Gudaszewski.

Pełną strategię rozwoju oraz prognozy finansowe przedstawimy w prospekcie emisyjnym – kończy Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) I kwartal 2010 I kwartał 2009

Przychody z działalności maklerskiej 1 047,5 0

Zysk/strata z działalności maklerskiej 680,9 - 521,5

Zysk/strata na działalności operacyjnej 2 599,9 - 666,8

Zysk/strata brutto 2 715,7 - 597

Zysk/strata netto 2 352,6 - 602,9W wątku LST CAPITAL SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 26 maja 2010 (środa, 26 maja 2010 r. 11:23)

Fundusz LST CAPITAL S.A. zadebiutował na rynku głównym GPW

Warszawa, 26 maja 2010 roku – LST CAPITAL S.A. – fundusz typu private equity – zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W ramach emisji fundusz pozyskał 12,7 mln zł, które przeznaczy na inwestycje w firmy prywatne, które następnie będą wprowadzane na giełdę. Cena emisyjna akcji wynosiła 1,40 zł. Funkcję oferującego podczas emisji pełniło Biuro Maklerskie BOŚ.

-„Środki z emisji przeznaczymy na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. Oprócz tego planujemy również nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Kolejnym krokiem będą działania mające na celu wprowadzenie takich podmiotów na giełdę. Niedawno poczyniliśmy inwestycję w bardzo ciekawy internetowy projekt - e-petrol sp. z o.o., która agreguje branżowe serwisy informacyjne. Obecnie prowadzimy także zaawansowane rozmowy ze spółką z branży e-commerce, zajmującą się prowadzeniem serwisu topmarket.pl. W planach mamy kolejne inwestycje w tym obszarze, głównie z uwagi na to, że są one bardzo atrakcyjne pod względem osiągania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Oczywiście wiąże się to także z dużym ryzykiem, dlatego też bierzemy pod uwagę tylko takie projekty, które mają już swoją pozycję rynkową, a ich dokapitalizowanie przyniesie wymierny efekt finansowy.” – dodaje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z EMISJI

Cel Kwota

Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, których akcje lub udziały Emitent już posiada 6 mln zł

Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. 5 mln zł

Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach 3 mln zł

W II kwartale br. LST Capital S.A. spodziewa się zysku netto. Równocześnie realizuje również projekty związane z upublicznieniem poszczególnych spółek portfelowych.

- „Wynik netto na półrocze będzie dodatni, a co ważniejsze nie będzie to wynikało z przeszacowań wartości posiadanych aktywów. Co więcej, do końca roku spodziewamy się upublicznić przynajmniej pięć naszych spółek portfelowych. W pierwszej kolejności – na przełomie czerwca i lipca – powinny to być Emmerson S.A. oraz Eurosnack S.A. To będzie miało wymierny wpływ na wyniki już po naszym debiucie na rynku głównym GPW.” – tłumaczy Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.W wątku LST CAPITAL SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 25 maja 2010 (wtorek, 25 maja 2010 r. 11:52)

[b]Debiut LST CAPITAL S.A. na rynku głównym GPW

już w środę 26 maja br.

Spółka oczekuje zysku netto w II kwartale, upubliczni przynajmniej 5 spółek portfelowych do końca roku

Warszawa, 25 maja 2010 roku – LST CAPITAL S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – już w najbliższą środę zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed debiutem LST Capital S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 12,7 mln zł. Środki przeznaczy na inwestycje w firmy prywatne, które następnie będą wprowadzane na giełdę.[/b]

- „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu przygotowań do debiutu, zarówno pod względem formalnym jak i z punktu widzenia realizacji publicznej emisji akcji. Udało nam się pozyskać ponad 12,7 mln zł, co uważamy za duży sukces, tym bardziej że emisja była sprzedawana w ofercie publicznej bezpośrednio poprzedzającej prywatyzację PZU. Inwestorom zaproponowaliśmy 10 mln akcji, przy czym 60% tej oferty było skierowane do inwestorów instytucjonalnych, którzy do tej pory sceptycznie podchodzili do inwestycji na rynku NewConnect. W naszym przypadku ich zainteresowanie strony było duże, głównie ze względu na ciekawą strategię rozwoju, potencjał wzrostu oraz atrakcyjny portfel spółek.” - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

W II kwartale br. LST Capital S.A. spodziewa się zysku netto. Równocześnie realizuje również projekty związane z upublicznieniem poszczególnych spółek portfelowych.

- „Wynik netto na półrocze będzie dodatni, a co ważniejsze nie będzie to wynikało z przeszacowań wartości posiadanych aktywów. Co więcej, do końca roku spodziewamy się upublicznić przynajmniej pięć naszych spółek portfelowych. W pierwszej kolejności – na przełomie czerwca i lipca – powinny to być Emmerson S.A. oraz Eurosnack S.A. To będzie miało wymierny wpływ na wyniki już po naszym debiucie na rynku głównym GPW.” – tłumaczy Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

Akcje LST CAPITAL S.A. będą notowane od razu na rynku głównym GPW, bez okresu przejściowego na NewConnect.

- „Naszym zamierzeniem było, aby akcje nowej emisji debiutowały bezpośrednio na rynku głównym GPW i to się udało. Dzięki temu zapewniamy dodatkowy bonus dla naszych akcjonariuszy, którzy inwestowali w spółkę jeszcze na rynku NewConnect. Spodziewamy się, że kurs powinien zachowywać się dobrze, biorąc pod uwagę tempo rozwoju spółki i kolejne realizowane inwestycje.” - podsumowuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z EMISJI

Cel Kwota

Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, których akcje lub udziały Emitent już posiada 6 mln zł

Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. 5 mln zł

Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach 3 mln złW wątku Komfort-Klima SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 24 maja 2010 (poniedziałek, 24 maja 2010 r. 10:22)

Przełom maja i czerwca na NewConnect: planowany debiut Komfort-Klima S.A.

Wrocław, 24 maja 2010 r. – Firma Komfort-Klima S.A. – spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych – planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie maja i czerwca. Tydzień temu Spółka zakończyła sukcesem prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln złotych. Środki te przeznaczone zostaną na rozwój terytorialny sieci oddziałów, a także poszerzenia zakresu usług.

Spółka z usługami, które świadczy chce być obecna na terenie całej Polski.

- „Nasza oferta oraz model biznesowy zainteresowały Inwestorów. Sprzedaliśmy całość emisji, tym samym możemy skupić się na rozpoczęciu procesu rozbudowy sieci naszych placówek. Ten element naszego planu inwestycyjnego przełoży się na realizację większej ilości zleceń. Rynek na nasze usługi stale się zwiększa, poza tym stare instalacje klimatyzacyjne czy też wentylacyjne wymagają modernizacji ze względu na wprowadzone dyrektywy unijne. Wszystko to wpłynie na wzrost rentowności spółki.” – tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort – Klima S.A.

Komfort – Klima S.A. od pół roku przymierza się do debiutu na alternatywnym rynku warszawskiej GPW.

- „Uważamy, że wejście na giełdę to duże zobowiązanie dla spółki. Oprócz norm transparentności trzeba także spełniać oczekiwania potencjalnych Inwestorów. Otwarcie i uczciwie przyznajemy, że kryzys finansowy zmusił nas do odłożenia decyzji o debiucie na później. Obecnie, jak pokazał sukces emisji, jesteśmy interesującą spółką dla Inwestorów, zatem możemy spokojnym krokiem podążać w kierunku rynku NewConnect. Debiut planowany jest na przełom maja i czerwca br.” – komentuje Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort – Klima S.A.

Spółka za 2009 r. osiągnęła przychód w wysokości 4 mln zł, wypracowała także dodatni zysk netto oraz zysk z działalności operacyjnej.W wątku Ibiza Ice Cafe:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 20 maja 2010 (czwartek, 20 maja 2010 r. 14:14)

Ibiza Ice Cafe w Centrum Sztuki i Biznesu - Stary Browar

w Poznaniu

Nowy lokal jeszcze w czerwcu

Warszawa, 20 maja 2010 r. – Ibiza Ice Cafe S.A., notowany na NewConnect operator lodziarnio-kawiarni segmentu premium, rozpoczął prace adaptacyjne w lokalu w Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu. Jest to już trzeci lokal własny Firmy. Placówka zacznie działać z końcem czerwca br.

-„Trwają prace wykończeniowe naszego trzeciego już lokalu. Otwarcie nowej placówki w Starym Browarze w Poznaniu przewidujemy na koniec czerwca br. Wybraliśmy taką lokalizację świadomie ze względu, iż Stary Browar jest miejscem bardzo uczęszczanym i odwiedzanym przez ogromną liczbę ludzi. Warto również zwrócić uwagę na to, że otwarcie tego lokalu wypada dokładnie w momencie rozpoczęcia sezonu letniego. Zatem, te dwa czynniki powinny się przełożyć na wzrost naszych przychodów” - mówi Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Stary browar zlokalizowany jest w ścisłym centrum Poznania, w malowniczym otoczeniu architektury o historycznym kontekście sięgającym XIX-wiecznego browaru Huggera. Lokal Ibiza Ice Cafe o powierzchni 100m2 znajduje się w Atrium (część handlowa).

Na początku maja br. Spółka otworzyła drugi lokal w Galerii Malta również w Poznaniu. Rok wcześniej działalność rozpoczęła placówka we Wrocławiu, która obecnie ma status centrum kompetencyjnego. Jest ona miejscem, gdzie prowadzone są prace nad modernizacją procesów produkcyjnych, a także nad utrzymaniem niezmiennej wysokiej jakości wyrobów.

Strategia Ibiza Ice Cafe S.A. zakłada rozwój poprzez budowę sieci franczyzowej.W wątku ATC Cargo po emisji akcji:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 19 maja 2010 (środa, 19 maja 2010 r. 10:44)

ATC Cargo S.A. podpisało w Hamburgu umowę

z Imperial Tobacco Group

Warszawa, 19 maja 2010 – ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego, która w czerwcu zadebiutuje na rynku NewConnect – podpisała umowę w zakresie transportu i logistyki z Imperial Tobacco Group, czwartą największą międzynarodową firmą tytoniową. Umowa obowiązuje od dnia podpisania i została zawarta na czas nieokreślony.

-„Imperial Tobacco to kolejny duży i wymagający klient. Cieszymy się nie tylko z powodu tego, że zostaliśmy docenieni, obdarzeni zaufaniem przez duży i znany koncern międzynarodowy, ale też dlatego, że ta umowa będzie miała przełożenie na nasze wyniki finansowe. Tak, jak już informowaliśmy prognozujemy pozytywny trend w przychodach i rentowności spółki. Jest prawdopodobne, że już w III kwartale br. przekroczymy założenia co do osiąganych przychodów, stawiane w zeszłym roku.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Przychody Spółki za I kwartał br. wzrosły o 122,3% do 16 mln zł z 7,2 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. Wypracowany zysk netto wyniósł 318 tys. zł i był wyższy niż zysk w całym roku ubiegłym (301 tys. zł).

W kwietniu ATC Cargo S.A. przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 2,5 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy przerobowych m.in. poprzez rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rozbudowę aplikacji klienckich B2B (na które Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej) oraz budowę i wdrożenie systemu franczyzowego.W wątku GPF CAUSA SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 19 maja 2010 (środa, 19 maja 2010 r. 10:33)

GPF CAUSA S.A.: Rozpoczęły się zapisy na akcje serii F

Subskrypcja potrwa do 4 czerwca br.

Warszawa, 18 maja 2010 – Tylko do 4 czerwca potrwają zapisy na akcje nowej emisji z prawem poboru Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. – notowanej na NewConnect spółki świadczącej usługi prawne oraz doradcze. Spółka oferuje inwestorom do 48 956 665 nowych akcji serii F, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 grosze za akcję. W sumie chce pozyskać 960 tys. zł. Do objęcia jednego waloru będą uprawniać 2 prawa poboru.

Zapisy na akcje ruszyły 11 maja i potrwają do 4 czerwca br. Spółka ustaliła dzień przydziału akcji na 17 czerwca 2010r.

- „Środki, które pozyskamy od Inwestorów przeznaczymy na rozwój sprzedaży oferowanych usług. Będzie to miało przełożenie na wzrost przychodów Spółki, a co za tym idzie, odzyskanie rentowności, która została utracona ze względu na trudny okres ekonomiczny w zeszłym roku. ” – mówi Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.

W 2009 roku CAUSA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln zł, zaś starta wyniosła 455 tys. zł netto. Spółka prognozuje, że za obecny rok uzyska 1,74 mln zł przychodów i wypracuje 600 tys. zł zysku netto.

- „Prognozy, które stawiamy są pozytywne. Poprzedni rok jednak sprawił, że zostały nieco skorygowane. Przychody na poziomie 1,74 mln zł są realne do osiągnięcia, ponieważ rynek, w którym działamy jest obiecujący i szybko rośnie.” – tłumaczy Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.

Pod koniec kwietnia br. Spółka przeprowadziła split akcji w celu poprawienia swojej płynności finansowej.W wątku SOBET SA:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 18 maja 2010 (wtorek, 18 maja 2010 r. 09:56)

SOBET S.A. ma kontrakt na 29 mln zł

Brzeg, 18 maja 2010 r. – Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, podpisała kontrakt ze Spółką Bilfinger Berger Budownictwo S.A. o wartości netto 29 mln zł. To największy od 3,5 lat kontrakt Spółki. Uwzględniając go, Sobet S.A. podpisał już w tym roku kontrakty na łączną sumę 55 mln PLN.

- „Ten kontrakt to bardzo ważny punkt dla naszego rozwoju. Jednostkowo stanowi on prawie połowę naszych całkowitych przychodów w ubiegłym roku. To pokazuje, że jesteśmy w stanie realizować coraz większe projekty i bardzo mocno rosnąć na poziomie przychodów ze sprzedaży. Co więcej, ten kontrakt to kolejna wyraźna oznaka ożywienia na rynku. Spodziewaliśmy się go dopiero w drugiej połowie br., jednak rynek reaguje lepiej. Łącznie w tym roku zawarliśmy już umowy o wartości ok. 55 mln zł przy rocznych przychodach za ubiegły rok ok. 63 mln zł. Będą się one przekładać na nasze wyniki zarówno w roku 2010, jak i w następnych latach.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

Termin realizacji robót został ustalony na dzień 06.02.2012 r. W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” Spółka wykona oczyszczalnię ścieków oraz roboty sieciowe.

- „Działalność w obszarze budownictwa podziemnego ma istotne znacznie z punktu widzenia wielkości i stabilności przychodów. W naszym parku maszynowym znajdują się specjalistyczne maszyny (m.in. system mikrotunelingowy i hydrauliczna wiertnica pozioma), które pozwalają na realizację trudnych infrastrukturalnych zadań na dużą skalę. To w połączeniu z referencjami uzyskanymi za poprawne wykonanie wcześniejszych kontraktów pozwala nam uczestniczyć w przetargach, które dla wielu firm są nieosiągalne. Ponadto cały czas obserwujemy wzrost prac prowadzonych w ramach dyrektyw unijnych, w zakresie modernizacji kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków. Terminy dostosowawcze są bardzo rygorystyczne, a w Polsce ciągle jest jeszcze wiele do zrobienie w tym zakresie.” – dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A .

Wyniki finansowe za I kwartał

Sobet S.A. zanotował w I kwartale 2010 r. ponad 12,48 mln zł przychodów ze sprzedaży i 635 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 8,84 mln zł przychodów i 197 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2009 roku.

„W I kwartale br. zanotowaliśmy wzrost przychodów o 41,2% w odniesieniu do analogicznego okresu 2009 roku. Wynika to z dużej skuteczności w obszarze pozyskiwanie kontraktów, zarówno od jednostek samorządu terytorialnego, jaki i od największych polskich firm budowlanych. Natomiast niekorzystny wynik netto I kwartału jest w dużej mierze rezultatem wyjątkowo długiej i mroźniej zimy, podczas której prace na poszczególnych budowach zostały zminimalizowane lub całkowicie wstrzymane. Ponadto w tym okresie zostały dokonane zakupy dużej ilości materiałów, które przez niesprzyjające warunki nie mogły zostać wykorzystane, a planowana na pierwszy kwartał 2010 roku sprzedaż musiała zostać przesunięta w czasie. Jednakże biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu przychodów w I kwartale, w tym ostatnio podpisany kontrakt na kwotę 29 mln oraz nadchodzący sezon letni, spodziewamy się znacznej poprawy rentowności już w kolejnych kwartałach.” – komentuje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A .W wątku Emmerson na giełdzie:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 18 maja 2010 (wtorek, 18 maja 2010 r. 09:44)

Emmerson S.A. – wkrótce zadebiutuje na NewConnect

Warszawa, 18 maja 2010 r. – zapisy na akcje Emmerson S.A. – jednej z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – potrwają jeszcze tylko do 21 maja 2010 roku. Emmerson S.A. planuje zadebiutować rynku NewConnect w czerwcu br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital Sp. z o.o.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój nowego obszaru działalności spółki - uruchomienie systemu franczyzowego Emmerson S.A. oraz rozbudowę działu handlowego. Część środków zostanie także zainwestowana w rozwój spółki na rynku pierwotnym i nieruchomości komercyjnych oraz usług komplementarnych.

- „Emisja cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego planujemy zakończyć ją w ciągu kilku dni. Dzięki temu debiut mógłby mieć miejsce jeszcze w czerwcu. Jeśli chodzi o wykorzystanie środków z emisji, chcemy przeznaczyć je m.in. na budowę sieci oddziałów franczyzowych. Do końca przyszłego roku miałoby ich powstać co najmniej 30. Obecnie negocjujemy już pierwsze umowy. Liczymy, że uruchomienie tego programu znacząco wpłynie na wzrost dynamiki przychodów. Oczywiście równolegle do prowadzenia tego projektu będziemy uruchamiali także własne oddziały. Zamierzamy także poczynić inwestycje w ramach samej spółki, rozbudujemy dział handlowy oraz zatrudnimy większą liczbę doświadczonych pośredników.” – tłumaczy Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

-„W ramach realizacji strategii rozwoju, planujemy także zwiększać ilość umów pośrednictwa na zasadach wyłączności, w tym na obsługę nowych inwestycji mieszkaniowych. Współpraca z deweloperami będzie miała duże znaczenie dla osiąganej rentowności.” – tłumaczy Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

Emmerson S.A. jest jednym z liderów we wszystkich sektorach rynku nieruchomości w Polsce. Spółka obecnie posiada 13 własnych oddziałów w największych polskich miastach.

-„Emmerson to spółka z tradycjami, która generuje wysokie, stabilne i powtarzalne przychody. Świadczymy cały zakres usług zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Wpływa to na dywersyfikację przychodów, co z kolei przekłada się na większą odporność finansową spółki przy wahaniach koniunkturalnych.” - tłumaczy Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

* * *

Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Spółka działa od 1994 roku, od 2007 roku w formie spółki akcyjnej. Co roku obsługuje kilkaset transakcji na rynku nieruchomości, łącznie - od rozpoczęcia swojej działalności - obsłużyła już ponad 11 000 klientów.

Działalność firmy koncentruje się na pięciu podstawowych segmentach:

Ř nowe inwestycje mieszkaniowe – rynek pierwotny – pośrednictwo w sprzedaży,

Ř nieruchomości mieszkaniowe – rynek wtórny – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,

Ř nieruchomości komercyjne – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,

Ř zarządzanie nieruchomościami,

Ř wyceny nieruchomości i analizy rynku

Spółka posiada oddziały w największych miastach Polski: Warszawie (pięć), Krakowie (cztery), Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku (obsługuje całe Trójmiasto) i Gorzowie Wlk. W planach jest uruchomienie kolejnych biur oraz sieci franczyzowej.

Emmerson S.A. należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz regionalnych stowarzyszeń w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście, które zrzeszone są w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Firma uczestniczy w internetowym systemie wielokrotnego oferowania MLS (Multiple Listing Service), zajmując czołowe miejsce pod względem liczby zgłaszanych ofert nieruchomości. Więcej informacji o firmie: http://www.emmerson.plW wątku WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy:


MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 17 maja 2010 (poniedziałek, 17 maja 2010 r. 15:39)

Warszawa, 17 maja 2010 roku – Grupy WDM oraz Totmes, twórcy funduszy typu private equity Black Pearl Capital S.A. i Vesuvio Capital S.A. konsolidują spółki z grupy. Na podstawie umów kupna-sprzedaży akcji Totmes zwiększył swoje zaangażowanie w BPC do 43,37% ,a WDM udziały w Vesuvio do 66,6% (po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku zakończonej prywatnej oferty akcji o wartości 6,5 mln zł udział ten wyniesie 43,7%). Zapadły również wiążące decyzje co do połączenia poszczególnych podmiotów. Black Pearl Capital połączy się z Totmes Fund, kontrolowanym przez grupę Totmes, zaś Vesuvio Capital z BIO-MED Capital kontrolowanym przez grupę WDM. W zamyśle twórców pozwoli to na szybszy wzrost wartości poszczególnych funduszy.

- „Pierwotnie planowaliśmy wspólnie z grupą Totmes, iż BPC wchłonie zarówno Totmes Fund jak i BIO-MED Capital, jednak po analizie możliwości wzrostu wszystkich podmiotów, uznaliśmy że lepszym rozwiązaniem będzie połączenie BIO-MED Capital jako wyspecjalizowanego funduszu inwestującego w branże: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia, z Vesuvio Capital - funduszem wyspecjalizowanym w inwestycjach w spółki finansowe. Jednocześnie zaś Black Pearl Capital mający szersze spektrum zainteresowań, połączy się z Totmes Fund, również posiadającym spółki portfelowe z różnych branż. W ten sposób osiągniemy dwa cele jednocześnie. Po pierwsze uprościmy strukturę zarządzania i podejmowania decyzji, po drugie zachowany charakter tworzonych funduszy, dając im możliwość mocnego wzrostu.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

-„Współpraca pomiędzy Totmes i WDM układa się bardzo dobrze, stąd możliwe są takie decyzje, jak ta dotycząca Black Pearl Capital i Vesuvio Capital. Dzięki temu jesteśmy w stanie razem efektywnie budować wartość poszczególnych podmiotów i grup kapitałowych dla naszych akcjonariuszy. Podejmując decyzje mieliśmy na uwadze fakt, że Black Pearl Capital jest już notowany na rynku NewConnect, Vesuvio dopiero na niego trafi. Chcemy aby ta spółka już w momencie debiutu posiadała jak najlepszy portfel inwestycyjny. W dalszym ciągu pozostajemy w niej znaczącym akcjonariuszem” – mówi Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu Totmes S.A.

- „Z punktu widzenia akcjonariuszy Black Pearl Capital, połączenie z Totmes Fund jest bardzo korzystne – powiększy nasz niepubliczny portfel inwestycyjny o 6 spółek, a łączna wycena aktywów w portfelu sięgnie przeszło 50 mln zł. Jednocześnie zachowamy dużą różnorodność spółek, bez wyraźnej przewagi jednego profilu, co jest zgodne z polityką inwestycyjną funduszu. Jednocześnie zaś ułatwi to pracę na poziomie operacyjnym, tj. chociażby monitorowanie wzrostu inwestycji.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Na mocy zawartych 13 maja 2010 roku umów, WDM nabył akcje w Vesuvio Capital S.A., jednocześnie zaś zbył akcje w Black Pearl Capital S.A. W konsekwencji, udział WDM w Vesuvio Capital S.A. wynosi aktualnie 66,6%. Jednocześnie Totmes S.A. zwiększył swój udział w Black Pearl Capital S.A. do 43,37%. oraz zmniejszył w VESUVIO Capital S.A. do 21,9%.